قوانین پذیرش مسافران ورودی فرودگاه امام خمینی


قوانین پذیرش مسافر در پرواز های ورودی به کشور ایران


*الزام استفاده از ماسک در کلیه مراحل سفر

* مسافرین پروازهای ورودی ملزم به دریافت گواهی سلامت و تست منفی کرونا به زبان انگلیسی
مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبداء بوده ، که 96 ساعت قبل از لحظه ورود به ایران صادر شده باشد.

* در صورت عدم ارائه تست معتبر ، به مسافران با ملیت خارجی اجازه ورود داده نخواهد شد و مسافران 
ایرانی فاقد گواهی سلامت نیز مکان قرنطینه مشخص شده از سوی وزارت بهداشت به مدت 14 روز هدایت
و ملزم به پرداخت کلیه هزینه های اقامت و تست خواهند شد.

* در بدو ورود به مرز هوایی ایران غربالگری مجدد از همه مسافران انجام خواهد شد و در صورت مشاهده 
موارد مشکوک پس از تست PCR ملیت های خارجی، در محل های  مشخص شده قرنطینه ( با اخذ مبلغ)
و از مسافران ایرانی تعهد نامه اقامت در قرنطینه خانگی اخذ خواهد شد.

* الزامی بودن تکمیل فرم خود اظهاری در فرودگاه مبداء و یا حین پرواز و ارائه آن به مسئول مربوطه

تاريخ انتشار : چهارشنبه 8 مرداد 1399
تعداد بازدید : 990