تغییر شروع پرواز امارات به مقصد دوبی
پرواز های شرکت هواپیمایی امارات در مسیر تهران - دوبی - تهران 
 به دوروز در هفته ، در روزهای شنبه و دو شنبه کاهش پیدا کرد.
تاريخ انتشار : یکشنبه 5 مرداد 1399
تعداد بازدید : 120