بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی جهت آن دسته از اشخاصی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قـرار  می گیرند این پوشش فقط در خارج از کشـور و اعتبـار آن از لحظه خـروج از مرز هـوایی ، زمینی و دریایی کشـور 

 ایـران به منظور شروع سفـر لغـایت ورود به مرزهای مورد اشـاره به منظور پـایان سفـر و یا خـاتمه بیمه نامه هـر کدام که مقدم باشد ملاک عمل می باشد.مـدت بیمه نامه برحسب در خواست متقـاضی از 1 الی 92 روز متـوالی 

تعیین می گردد و می تواند برای مدت 6 ماه و یکسال نیز باشد در بیمه نامه های بلند مدت (6 ماهـه و یکسـاله ) 

 مدت هر سفر نباید از 92 روز متوالی تجاوز نماید.

مـزایـا:

 •  پرداخت هزینه های پزشکی و فوریتهای داندانپزشکی
 •  انتقال پزشکی
 •  ارجاع پزشکی 
 •  باز گرداندن بیمه شده متوفی 
 •  کمک رسانی حقوقی 
 •  عیادت ضروری
 •  در خواست کمک برای رفع مشکلات
 •  بازگرداندن کودکان
 •  ارسال پیامهای فوری
 •  مراجعت غیر منتظره به کشور محل سکونت
 •  ارسال دارو
 •  یافتن چمدانها
 •  تاخیر در دریافت چمدانها
 •  گم شدن چمدان 
 • تاخیر در پرواز هواپیما